Hướng dẫn đánh giá và sửa đánh giá sản phẩm trên Lazada, Shopee, Sendo

Bởi tonghopsite

03/03/2021 – 12:36 AMAdmin 4950 Lượt xem

H2Pro hướng dẫn cách đánh giá và sửa đánh giá mẫu sản phẩm trên Lazada, Shopee, Sendo được triển khai bởi người mua .

Contents

1. Hướng dẫn đánh giá và sửa đánh giá sản phẩm trên LAZADA

1.1 Hướng dẫn đánh giá sản phẩm trên lazada

Trước tiên cần vào App Lazada trên điện thoại

B1: Vào phần tài khoản ( góc dưới bên phải màn hình )

B2: Vào chưa đánh giá

B3: Chọn đơn hàng cần đánh giá: đánh giá bằng nội dung và hình ảnh/video

Hướng dẫn đánh giá sản phẩm trên lazada

H2Pro hướng dẫn đánh giá sản phẩm trên lazada

1.2 Hướng dẫn sửa đánh giá sản phẩm trên lazada

Trước tiên cần vào App Lazada trên điện thoại

B1: Vào phần tài khoản ( góc dưới bên phải màn hình )

B2: Vào mục đánh giá sản phẩm

B3: Chọn lịch sử đánh giá

B4: Sửa đánh giá

Hướng dẫn sửa đánh giá sản phẩm trên lazada

 

H2Pro hướng dẫn sửa đánh giá sản phẩm trên lazada

2. Hướng dẫn đánh giá và sửa đánh giá sản phẩm trên Shopee

2.1 Hướng dẫn đánh giá sản phẩm trên Shopee

Trước tiên cần vào App Shopee trên điện thoại

B1: Vào mục tôi ( góc dưới bên phải màn hình )

B2: Vào mục đánh giá ( có báo số đơn chưa đánh giá )

B3: Chọn đơn hàng cần đánh giá: đánh giá bằng nội dung và hình ảnh/video

Hướng dẫn đánh giá sản phẩm trên shopee

H2Pro hướng dẫn đánh giá sản phẩm trên shopee

2.2 Hướng dẫn sửa đánh giá sản phẩm trên Shopee

Trước tiên cần vào App Shopee trên điện thoại

B1: Vào mục tôi  ( góc dưới bên phải màn hình )

B2: Vào mục đánh giá

B3: Chọn đơn hàng cần đánh giá lại: Chọn đánh giá

B4: Vuốt xuống cuối màn hình: Chọn xem đánh giá

B5: Chọn sửa: để sửa đánh giá

Hướng dẫn sửa đánh giá sản phẩm trên shopee

H2Pro hướng dẫn sửa đánh giá sản phẩm trên shopee

3. Hướng dẫn đánh giá và sửa đánh giá sản phẩm trên Sendo

3.1 Hướng dẫn đánh giá sản phẩm trên Sendo

Trước tiên cần vào App Sendo trên điện thoại

B1: Vào phần tài khoản ( góc dưới bên phải màn hình )

B2: Vào mục chờ đánh giá

B3: Chọn đơn hàng “Đã giao hàng” cần đánh giá

B4: Chọn đánh giá

B5: Đánh giá đơn hàng: Gồm nội dung và hình ảnh => Ấn “Gửi đánh giá”

H2pro hướng dẫn đánh giá sản phẩm trên Sendo

H2pro hướng dẫn đánh giá sản phẩm trên Sendo

3.2 Hướng dẫn sửa đánh giá sản phẩm trên Sendo

Trước tiên cần vào App Sendo trên điện thoại

B1: Vào phần tài khoản ( góc dưới bên phải màn hình )

B2: Vào mục “Đánh giá của tôi”

B3: Chọn “Lịch sử đánh giá”

B4: Chọn đơn hàng cần sửa đánh giá

B5: Click vào “biểu tượng cái bút” để sửa đánh giá

H2pro hướng dẫn sửa đánh giá sản phẩm trên sendo

H2pro hướng dẫn sửa đánh giá sản phẩm trên sendo

You may also like

Để lại bình luận