Hà Nội đánh giá cán bộ đa chiều – lực đẩy nâng chất lượng công vụ

Bởi tonghopsite
Thước đo là hiệu suất cao việc làmTrong Nghị quyết số 04 – NQ / TU ngày 31/5/2021 về “ Tập trung thiết kế xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ những cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025 và những năm tiếp theo ”, Thành ủy TP.HN xác lập “ nâng cao chất lượng công tác làm việc đánh giá cán bộ ” là khâu tiên phong trong nhóm trách nhiệm “ thay đổi can đảm và mạnh mẽ, kinh khủng trong thực thi những khâu của công tác làm việc cán bộ ”. Để triển khai, Bí thư Thành ủy vừa ban hành Quyết định số 1841 – QĐ / TU ngày 28/10/2021 về việc phát hành Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng so với cán bộ, công chức, viên chức ( CBCCVC ), lao động hợp đồng trong mạng lưới hệ thống chính trị TP Thành Phố Hà Nội. Quyết định này sửa chữa thay thế Quyết định số 3814 – QĐ / TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phát hành Quy định khung tiêu chuẩn đánh giá hàng tháng so với CBCCVC, lao động hợp đồng trong mạng lưới hệ thống chính trị TP TP. Hà Nội .

Nhìn từ thực tiễn có thể thấy, hơn 3 năm qua, việc hằng tháng CBCCVC, người lao động trong hệ thống chính trị TP đều được chấm điểm với thước đo là hiệu quả công việc… đã tạo nên lực đẩy nâng cao chất lượng đội ngũ, chuyển mạnh về kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm. Ðến nay, việc đánh giá, xếp loại hàng tháng tại các đơn vị đã đi vào nền nếp, tạo căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua theo đúng vị trí việc làm. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Nhiều ý kiến nhận định, qua triển khai, không ít mô hình đã đem lại hiệu quả cao trong thực tế, khắc phục được tình trạng hình thức khi đánh giá, với phương pháp nhiều chiều, khoa học, ra sản phẩm cụ thể. Theo đó, các đơn vị đã triển khai đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành công việc của cán bộ theo từng tuần, tháng, quý, gắn với cơ chế khen thưởng, xử phạt rõ ràng. 100% đơn vị, cá nhân xây dựng kế hoạch công tác, lịch tuần, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cá nhân, làm cơ sở để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, cấp ủy, chính quyền hưởng lợi rất nhiều khi công việc “chạy”, hiệu quả nâng lên.Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 từ cuối tháng 4/2021 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội còn chỉ đạo tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, chấm điểm cán bộ gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Những trường hợp vi phạm quy định hay thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch đều bị xử lý nghiêm.Lượng hóa trách nhiệm của từng cá nhânĐể tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc đánh giá CBCCVC, người lao động hàng tháng, việc sửa đổi Quyết định số 3814-QĐ/TU, ngày 16/5/2018 của Thành ủy đã được đặt ra, để phù hợp với tình hình thực tiễn, bổ sung tiêu chí đánh giá, lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, việc sửa đổi còn nhằm mục đích đánh giá cán bộ đa chiều, liên tục, bảo vệ nguyên tắc và quá trình, dân chủ, khách quan, đúng mực, công khai minh bạch, minh bạch. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, chỉ huy, quản trị phải dựa vào tác dụng thực thi trách nhiệm của tập thể. Kết quả hàng tháng là địa thế căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm. Kết quả đánh giá cán bộ là tiền đề cho việc quy hoạch, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, luân chuyển, điều động và sử dụng cán bộ … Tiến tới thực thi việc quản trị tình hình, tác dụng đánh giá cán bộ hàng tháng, hàng năm trải qua ứng dụng thống nhất từ TP đến cơ sở .

Theo Quyết định số 1841-QĐ/TU vừa được ban hành và đưa vào triển khai cũng chỉ rõ, việc đánh giá, xếp loại CBCCVC hàng tháng phải không mang tính hình thức, nể nang, trù dập, thiên vị và bảo đảm đúng thẩm quyền đánh giá. Cấp nào, người nào trực tiếp lãnh đạo, giao việc, đồng thời thực hiện nhận xét, đánh giá, xếp loại…Đối với việc đánh giá, xếp loại phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ về tiến độ, chất lượng, sản phẩm cụ thể; số lượng công việc được giao theo kế hoạch; nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; mức độ khó, phức tạp, yêu cầu trình độ chuyên môn của công việc; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chấp hành các quy định, quy chế. Việc đánh giá, xếp loại CBCCVC lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý. Trường hợp CBCCVC không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, xếp loại….Trong Quyết định cũng chỉ rõ về việc đánh giá đối với CBCCVC vì lý do đau ốm, nghỉ phép, nghỉ thai sản, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (không tập trung). Từ thực tiễn cũng cho thấy, việc xây dựng được kế hoạch công tác, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ hoàn thành rất quan trọng là cơ sở để đánh giá khách quan, tránh chiếu lệ.

Theo Quyết định số 1841-QĐ/TU, 

tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại vẫn giữ thang điểm 100 : Nhóm tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị ; đạo đức, lối sống ; tác phong, lề lối thao tác ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ( tối đa 20 điểm ) ; nhóm tiêu chuẩn về hiệu quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao ( tối đa 80 điểm ). Đồng thời đưa ra những lao lý rất rõ về điểm trừ với từng tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại …

You may also like

Để lại bình luận